Iola Edwards

Iola Edwards was born in Ghana in 1967 whilst her father (welsh sculptor John Meirion Morris)worked at Kumasi university.

Brought up in Aberystwyth and mostly Llanuwchllyn-the Welsh village of her fore fathers- a place rich in traditional welsh culture including choir singing, folk singing , literature and poetry. Her family also placed much emphasis on all these, including the arts and the awareness of knowing about the ancient Welsh legends of the Mabinogion. Iola studied art as part of her training as a teacher at Coleg y Normal, Bangor and used her skills to develop children`s creativity through the arts in schools.

Exhibitions have included Cywain y Bala, OrielTonnau, Eisteddfod Genedlaethol, Canolfan y Plase, Bala, Oriel Pendietsh and Imagomundiart.com.

Her work is also  featured in Welsh Border Life in 2016 – “Inspired by the country”

“I attempt to capture the magical atmosphere of the landscape here in Meirionnydd  . My lines move rhythmically and flowing as if they are part of the land. Hopefully, the feelings for my surroundings are portrayed in my paintings.”

Ganwyd Iola Edwards yn Ghana ym 1967 pan oedd ei thad (y cerfluniwr o Gymru, John Meirion Morris) yn gweithio ym mhrifysgol Kumasi.

Cafodd ei magu yn Aberystwyth ac yn bennaf yn Llanuwchllyn, pentref ei chyndeidiau - sydd â thraddodiad cryf o ddiwylliant Cymreig, gan gynnwys corau, canu gwerin, llenyddiaeth a barddoniaeth.  Roedd ei theulu yn rhoi pwyslais mawr hefyd ar bob un o’r rhain, gan gynnwys y celfyddydau ac ymwybyddiaeth o wybod am chwedlau hynafol y Mabinogion. Bu Iola’n astudio celf fel rhan o’i hyfforddiant fel athrawes yng Ngholeg y Normal, Bangor, a bu’n defnyddio ei sgiliau i ddatblygu creadigrwydd plant drwy’r celfyddydau mewn ysgolion.
Cynhaliwyd arddangosfeydd o’i gwaith yn Cywain Y Bala, Oriel Tonnau, yr Eisteddfod Genedlaethol, Canolfan y Plase, Y Bala, Oriel Pendeitsh ac Imagomundiart.com.
Cafodd ei gwaith ei gynnwys hefyd yn Welsh Border Life yn 2016 - “Inspired by the country”
“Rwy’n ceisio cynrychioli awyrgylch hudolus y tirlun yma yn Sir Feirionnydd.  Mae fy llinellau’n symud yn rhythmig a llyfn fel eu bod yn rhan o’r tir ac rwy’n gobeithio bod fy nheimladau tuag at fy amgylchedd yn cael eu portreadu yn fy mhaentiadau.”