top of page

Preifatrwydd  Privacy

Mae'r Polisi Preifatrwydd yma yn esbonio sut y mae y Galeri yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei roi i'r Galeri pan fyddwch yn defnyddio y wefan.

Mae y Galeri wedi ei ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Os y byddwn yn gofyn am wybodaeth amdanoch sydd yn golygu y gallwch eich adnabod pan yn defnyddio ein gwefan byddwn yn gwneud yn siwr bod y wybodaeth ddim ond yn cael ei ddefnyddio yn unol ar datganiad preifatrwydd yma.

Gall y Galeri newid y polisi yma o bryd i'w gilydd drwy ddiweddaru y dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicirhau eich bod yn hapus gyda unrhyw newidiadau. Diweddarwyd y dudalen hon ar 12/10/2018

Beth ydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu y wybodaeth ganlynol :

 • enw

 • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad ebost

 • gwybodaeth demograffic fel côd post, dewisiadau a diddordebau

 • unrhyw wybodaeth arall sydd yn berthnasol i arolygon cwsmeriaid neu gynigion.

 • Gwybodaeth am eich offer a systemau technegol

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth

Defnyddir y wybodaeth i ddeallt eich anghenion ac i'ch darparu gyda'r gwasanaeth gwell, yn enwedig y rhesymau cannlynol:

 • Cadw cofnodion mewnol.

 • Gallwn ddefyddio y wybodaeth i wella ein cynnyrch a gwasanaeth.

 • O bryd i'w gilydd mae'n bosib y byddwn yn anfon ebyst yn hyrwyddo cynnych neu wasanaeth newydd,cynigion arbennig neu wybodaeth o ddiddordeb i chi drwy ddefnyddio y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych.

 • O bryd i'w gilydd mae'n bosib y byddwn yn cysylltu a chi ar gyfer ymchwil i'r farchnad. Mi fyddwn yn cysylltu gyda chi drwy ebost, ffôn, llythyr neu neges testun.

 
 
Diogelwch

'Rydym yn hollol ymroddedig i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal cyswllt a datgelu heb awdurdod mae yna weithdrefn ffisegol, electronig a rheolaethol mewn bodolaeth i ddiogelu y wybodaeth y casglwn ar lein. 

 
Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Ffeil bychan ydi cwci sydd yn gofyn caniatad i'w gael ei roi ar ddisg caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, bydd y ffeil yn lawrlwytho fel bod y cwci yn helpu gyda dadansoddi traffig ar y we neu yn dangos pryd y byddwch yn ymweld a thudalen we penodol. Mae cwcis yn gadael i aps ymateb i chi fel unigolyn. Gall yr ap deilwra ei weithredoedd yn arbennig i'ch angenion, y pethau yr ydych yn ei hoffi neu gasau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau. 

Defnyddi'r cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalenau sy'n cael ei darllen. Mae hyn yn rhoi cymorth i ddadansoddi y data am y traffig a helpu gwella ein gwefan ar gyfer anghenion ein cwsmeriaid. Mae'r data yn cael ei ddileu o'r system ar ol i'r wybodaeth gael ei ddadansoddi. Ar y cyfan, mae cwcis yn helpu ni greu gwefan gwell sydd yn gadael ni fonitro pa dudalenau yr ydych yn ei hoffi a'r rhai yr ydych ddim yn ei hoffi. Nid yw'r cwcis yn rhoi mynediad i'ch cyfrifiadur nag unrhyw wybodaeth amdanoch, dim ond y data yr ydych yn fodlon rhannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch newid hyn yn ngosodiadau eich porwr os y dymunwch. Gall hyn effeithio ar berfformiad y wefan.

Defnyddir cwcis Google Analytics ar y wefan yma . Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gwybodaeth Google Analytics 

Am fwy o wybodaeth am cwcis ewch i

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics yn llwyr ewch i

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Doleni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill a all fod o ddiddordeb i chi. Ond, unwaith y byddwch wedi defnyddio y dolenni i adael ein gwefan rhaid nodi bod dim rheolaeth ganddomndros y gwefannau yma. Felly, ni allwn gymeryd cyfrifoldeb dros eich preifatrwydd na diogelwch eich gwybodaeth tra eich bod ar y gwefannau hyn. Nid yw'r polisi preifatrwydd yma yn cwmpasu y gwefannau hyn.

Byddwch yn ofalus a darllenwch y polisi preifatrwydd sydd yn berthnasol i'r wefan yr ydych yn ei ymweld.

 
Rheoli eich gwybodaeth personol

Mae modd i chi atal y defnydd a'r casglu o'ch gwybodaeth personol fel y ganlyn :

 • pan fyddwch yn llenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y bocs y gallwch ei dicio i ddangos nad ydych eisiau i'ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol.

 • os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth personol ar gyfer marchnata uniongyrchol yn y gorffenol, gallwch newid eich meddwl unrhyw amser drwy ebostio ni i'r cyferiad yma info@galeribetwsycoed.co.uk

Ni fyddwn yn gwerthu, rhanni na prydlesi eich gwybodaeth personol i unrhyw drydydd parti heblaw bod ganddom ganiatad neu bod hi'n ofynol yn gyfreithiol. Gallwn ddanfon gwybodaeth i chi am gwmniau trydydd parti y byddwn yn meddwl fyddai o ddiddordeb i chi os hyn fyddai eich dymuniad.

Gallwch ofyn am fanylion o'ch gwybodaeth personol yr ydym yn ei storio o dan y Ddefdd Diogelu Data 1998. Gofynir am ffi bychan. Os hoffech gopi or gwybodaeth, anfonwch lythyr i Galeri.

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd ganddom ni yn anghywir neu yn anghyflawn, anfonwch ebost i ni neu lythyr. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sydd yn anghywir.

This privacy policy sets out how the Galeri uses and protects any information that you give the Galeri when you use this website.

The Galeri is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

The Galeri may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 12/10/2018.

What we collect

We may collect the following information:

 • name

 • contact information including email address

 • demographic information such as postcode, preferences and interests

 • other information relevant to customer surveys and/or offers

 • Information about your technical equipment and systems

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.

 • We may use the information to improve our products and services.

 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.

 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, text message or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

 
 
 
Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

 
How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about webpage traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

We use Google Analytics that use cookies to track website usage.

For more information about these cookies please visit the Google Analytics Information webpage

Further information about cookies can be found on these websites

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

To opt out of being tracked by Google Analytics across all the websites you visit go to.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

 
 
Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes

 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at info@galeribetwsycoed.co.uk

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to the Galeri.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

bottom of page